Ratchathani University
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM v.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
ลักษณะงานและขอบเขตการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
 
3. เจ้าหน้าที่บรรณรักษ์
ขอบเขตงานที่รับผิดชอบงาน
              1. การจัดการดูแลบริการทั่วไปในห้องสมุด
              2. ประสานงานกับงานวิชาการคณะฯในการจัดหาหนังสือ ตำราหลักทางการพยาบาล และที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การพยาบาลและสุขภาพ เข้าห้องสมุด
              3. วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ ให้บริการยืม - คืนหนังสือ
              4. ช่วยสืบค้นข้อมูล และให้คำแนะนำการค้นหาหนังสือให้กับผู้ใช้บริการ
              5. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ
              6. กำกับติดตามความสะอาด สิ่งแวดล้อมของห้องสมุดให้น่าใช้บริการ
              7. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อหนังสือทางการพยาบาล

ตู้ 1 หนังสือหมวดการพยาบาลภาษาอังกฤษ
ตู้ 2 หมวดวิชา การพยาบาลพื้นฐาน (วิทยาศาสตร์ทั่วไป,บริหารการพยาบาล)
ตู้ 3 หมวดวิชา การพยาบาลพื้นฐาน

ตู้ 4 หมวดวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ตู้ 5 หมวดวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ตู้ 6 หมวดวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ตู้ 7 หมวดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ตู้ 8 หมวดวิชา การพยาบาลอนามัยชุมชน

**วารสารวิชาชีพทางการพยาบาลภายนอกและภายในประเทศ

     รูปแบบ วารสารการพยาบาล  online  

 
- วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วารสารคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

วารสารพยาบาลและการศึกษา

วารสารสภาการพยาบาล


วารสารพยาบาลกระทรวงสารณสุข

วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ


รามาธิบดีพยาบาลสาร

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย

 
สื่อการสอนวิชาทางการพยาบาล
 
   สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Loading..
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.