Ratchathani University
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM v.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

1. กำหนดการให้บริการ

            - การเปิด-ปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. เว้นวันหยุดตามประกาศมหาวิทยาลัย

2. ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องสมุด

            2.1 ลงทะเบียนการใช้ห้องสมุด โดย Scan QR code
            2.2 สำรวมกิริยามารยาท ไม่เล่น หรือพูดคุยเสียงดัง พูดจาไม่สุภาพ และแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
            2.3 หนังสือ/ วารสาร ผู้ใช้สามารถหยิบออกจากชั้นได้ตามต้องการ เมื่อใช้เสร็จแล้วให้นำไปวางที่โต๊ะ/ชั้นวางที่ห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้
            2.4 เมื่อออกจากห้องสมุดต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือที่นำออกมาด้วย โดยการยืมให้ถูกต้องตามระเบียบ
            2.5 การนำหนังสือออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้ยืมตามระเบียบ การตัด ฉีก หรือทำลายทรัพยากร ห้องสมุด ถือว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ผู้กระทำจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบ
            2.6 ดูแลทรัพย์สินและของมีค่าของตนเอง ห้องสมุดไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย/เสียหายของทรัพย์สินนั้น
            2.7 ข้อห้าม         
               1) ห้ามถ่ายภาพในห้องสมุด
               2) ห้ามนำอาหาร ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม มารับประทานในห้องสมุด
            2.8 เมื่อมีปัญหาการสืบค้น/ ต้องการการช่วยเหลือให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด
            2.9 ทำแบบประเมินการใช้บริการห้องสมุดเพื่อการพัฒนา

3. การยืม

            3.1 แสดงบัตรประจำนักศึกษาทุกครั้งที่ต้องยืมหนังสือ/ วารสาร
            3.2 ผู้มีสิทธิ์ และประเภท จำนวนและระยะเวลาการยืมทรัพยากรสารสนเทศ


 
ผู้มีสิทธิ์ยืม ประเภท จำนวนและระยะเวลาการยืม
หนังสือการศึกษาทั่วไป/ กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ หนังสือวิชาชีพทางการพยาบาล 5 สาขาหลัก วารสาร สื่อโสตทัศน์
เล่ม วัน เล่ม วัน เล่ม วัน แผ่น วัน
นักศึกษาพยาบาล     7     10 5 10 5 5 5 5
นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล 7 10 2 10 5 5 5 5
อาจารย์ 5 10 5 10 5 5 5 5
บุคลากร 3 10 - - - - - -
 
หนังสือที่ครบกำหนดเวลายืมตามตารางข้างต้น หากประสงค์จะยืมต่อและไม่มีผู้ใดจอง ห้องสมุดอนุญาตให้ยืมต่อได้ ๓ ครั้ง โดยไม่ต้องนำหนังสือมาแสดง สำหรับในการยืมครั้งต่อไปต้องนำหนังสือมาแสดง ในกรณีที่ห้องสมุดมีความจำเป็นต้องใช้โดยเร่งด่วน หรือมีการจองหนังสือล่วงหน้าไว้ ห้องสมุดมีสิทธิ์ที่จะเรียกให้ผู้ยืมคืนหนังสือก่อนครบกำหนดการยืมได้

4. การจองห้องสมุด เพื่อสอนการค้นคว้า

อาจารย์ที่ประสงค์จะนำนักศึกษาเข้าศึกษาค้นคว้าที่ห้องสมุดเป็นรายกลุ่มในเวลาเรียน ให้บันทึกการขอใช้ในแบบฟอร์ม ที่ ห้องสมุดต้องจองล่วงหน้า 2 วัน หากต้องการยกเลิกการจองสามารถแจ้งทางโทรศัพท์ได้
                                                                             

 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

รายชื่อหนังสือทางการพยาบาล

ตู้ 1 หนังสือหมวดการพยาบาลภาษาอังกฤษ
ตู้ 2 หมวดวิชา การพยาบาลพื้นฐาน (วิทยาศาสตร์ทั่วไป,บริหารการพยาบาล)
ตู้ 3 หมวดวิชา การพยาบาลพื้นฐาน

ตู้ 4 หมวดวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ตู้ 5 หมวดวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ตู้ 6 หมวดวิชา การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ตู้ 7 หมวดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ตู้ 8 หมวดวิชา การพยาบาลอนามัยชุมชน

**วารสารวิชาชีพทางการพยาบาลภายนอกและภายในประเทศ

     รูปแบบ วารสารการพยาบาล  online  

 
- วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วารสารคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

วารสารพยาบาลและการศึกษา

วารสารสภาการพยาบาล


วารสารพยาบาลกระทรวงสารณสุข

วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ


รามาธิบดีพยาบาลสาร

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย

 
สื่อการสอนวิชาทางการพยาบาล
 
   สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Loading..
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.